Täiskasvanute liikmeleping - FV Tenniseakadeemia

Täiskasvanute liikmeleping

Liikmeleping

Palun mind (edaspidi õpilane) vastu võtta Fredi Vöörmani Tenniseakadeemia (OÜ Tenniseakadeemia, registrikood 12716502, edaspidi FVTA) liikmeks.

1 ÜLDSÄTTED
1.1 Käesolevate liikmelepingu tingimuste eesmärgiks on sätestada FVTA poolt pakutavate teenuste kasutamise üldpõhimõtted, mis kehtivad FVTAga liikmelepingu sõlminud isikute suhtes.
1.2 FVTA õppetöö kestus määratakse õppekava ja tunniplaaniga.
1.3 FVTA õppetöö toimub Rocca al Mare Tennisekeskuses aadressil Haabersti 5, 13516 Tallinn ja Viimsi Tennisekeskuses aadressil Sõpruse tee 5, 74001 Viimsi. FVTAl on õigus treeninguid läbi viia teistes asukohtades, andes sellest eelnevalt õpilastele teada.

2 TASUD
2.1 Liikmetasu ühe treeningkorra eest on 30 eurot E-R kuni kl 16ni + L, P ja 35 eurot õhtuti. Üks treeningkord kestab 90 minutit.
2.2 Liikmetasu arvestatakse kuupõhiselt, võttes arvesse treeningkordade arvu. Õpilane kohustub tasuma igakuise liikmetasu vastavalt FVTA poolt iga treeningkuu lõpus edastatud arvele, mis saadetakse õpilase poolt liikmeks astumise avalduses esile toodud e-posti aadressile.
2.3 FVTA-l on õigus liikmetasu ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette 30 päeva e-posti teel.
2.4 Liikmetasu kohustub õpilane tasuma OÜ Tenniseakadeemia pangakontole nr. EE172200221060490206 Swedpangas iga treeningkuu järgnevaks 10. päevaks. Arve mittesaamine ei vabasta õpilast ühelgi juhul liikmetasu maksmise kohustusest, kuna tasu suurus on õpilase jaoks etteaimatav ja õpilane peab teadma tasude suurust tulenevalt liikmelepingust.
2.5 Liikmetasu maksmisega viivitamise korral on FVTAl õigus nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.
2.6 Kui õpilasel on kohustus tasuda FVTAle üheaegselt liikmelepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras muud kohustused (s.h viivised) ja viimases järjekorras põhinõuded (s.h liikmetasu).
2.7 Kui õpilane on teavitanud treeningust puudumisest ette vähemalt 48 tundi enne treeningu algust, on õpilasel õigus taotleda FVTAlt asendustreeningut, mille FVTA tagab õpilasele vastavalt võimalustele. Asendustreeningu mittepakkumisel arvestatakse õigeaegselt teavitatud puudumine liikmetasust maha. Juhul, kui õpilane ei teavita treeningust puudumisest õigeaegselt, ei ole FVTA kohustatud asendustreeningu võimalust pakkuma ega liikmetasu mis tahes ulatuses tagastama. Treeningust puudumisest palume teavitada ühest valikutest: läbi Sportlyzeri Äpi (märkides “ei tule”), e-posti aadressile info@tenniseakadeemia.ee või SMS-iga tel.nr.-le 56606240.

3 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 FVTA kohustub pakkuma õpilasele tema tasemerühmale vastavat tenniseõpet. Tasemerühm määratakse jooksvalt treeningutel osalemisel.
3.2 Õpilasel on õigus esitada FVTA direktorile õppetöö korralduse ja treenerite tegevuse kohta kirjalikke kaebusi ja ettepanekuid, millele direktor on kohustatud vastama ühe kuu jooksul nende laekumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või õpilase soovi korral suuliselt.
3.3 Õpilasel on õigus taotleda tasemerühma ja treeningtundide arvu muutmist, esitades see soov kirjalikult FVTA direktorile. Direktor, võttes arvesse treenerite arvamust, vastab taotluse esitanud õpilasele kirjalikus või suulises vormis ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui soovi ei rahuldata, esitab direktor õpilasele põhjenduse.
3.4 Kui mõnel FVTA õpilastel ei ole võimalik treeningust osa võtta, pakutakse võimalusel FVTA õpilastele asendustreeningu võimalust e-kirja või SMS teel. E-kirjale või SMS-ile vastamise korral loetakse asendustreening aktsepteerituks ning asendustreeninguga õppetasu lisatakse käesoleva kuu õppetasule, vaatamata sellele, kas õpilane ilmub asendustreeningule või mitte.
3.5 Õpilane kohustub järgima FVTA juhtkonna ning treenerite korraldusi ja suhtuma tema valduses olevasse inventari heaperemehelikult. Õpilane kohustub treeningute ruume kasutama vastavalt seal ette nähtud eeskirjadele. Õpilane kohustub hüvitama tema valduses olevale inventarile ja treeningruumidele tema poolt tahtlikult tekitatud kahju eest.
3.6 Õpilane kohustub püsiaja loobumisest teavitama e-posti teel aadressil info@tenniseakadeemia.ee. Püsiaeg loetakse lõppenuks järgneva kuu 1. kuupäevast.
3.7 FVTA-l on õigus treening tühistada, teavitades sellest hiljemalt 24 tundi ette.

4 LIIKMELEPINGU LÕPPEMINE
4.1 Õpilasel on õigus liikmeleping lõpetada e-posti teel. Liikmeleping loetakse lõppenuks ülesütlemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.
4.2 FVTAl on õigus liikmeleping lõpetada ilma etteteatamiseta kahe kuu liikmetasu maksmata jätmise korral või muude oluliste rikkumiste puhul, lisaks kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh, kuid mitte ainult loovutada nõue kolmandatele isikutele (nt inkassoettevõtjatele)).
4.3 FVTAl on õigus liikmeleping ühepoolselt lõpetada ilma etteteatamiseta, kui õpilane rikub raskelt treeningu ruumides kehtestatud sisekorraeeskirju või korduvalt eirab juhtkonna või treenerite antud korraldusi. Sellisel juhul loetakse liikmeleping lõppenuks liikmelepingu ülesütlemise avalduse tegemise päevast.

5 LÕPPSÄTTED
5.1 Leping jõustub õpilase poolt avalduse kinnitamisel ning isikuandmete edastamisel FVTA veebikeskkonnas. Liikmeleping kehtib tähtajatult.
5.2 Lepingu lõppemisel on õpilane kohustatud kahe nädala jooksul tagastama FVTAle õpilase kasutusse antud varustuse.
5.3 Lepingut on võimalik muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, arvestades käesoleva lepingu p-s 2.3 toodud erisusi liikmetasu muutmise osas.
5.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, FVTA põhikirjast ja FVTA poolt kehtestatud eeskirjadest.
5.5 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.
5.6 Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib tähtajatult. Kui kumbki pool ei teata kirjalikult lepingu lõpetamisest, pikeneb leping automaatselt ühe (1) aasta kaupa.

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma