Membership Agreement - FV Tenniseakadeemia

FV Tenniseakadeemia

I wish, that my child (from here on student) starts learning in Fredi Vöörmani Tenniseakadeemia (MTÜ Tenniseakadeemia, registry code 80341962, from here on FVTA).

1 GENERAL PROVISIONS

1.1 Käesolevate liikmelepingu tingimuste eesmärgiks on sätestada MTÜ Tenniseakadeemia (registrikood 80341962, edaspidi FVTA) poolt pakutavate teenuste kasutamise üldpõhimõtted, mis kehtivad FVTA liikmete suhtes.

1.2 FVTA õppetöö kestus määratakse õppekava ja tunniplaaniga.

1.3 FVTA õppetöö toimub Rocca al Mare Tennisekeskuses aadressil Haabersti 5, 13516 Tallinn ja Viimsi Tennisekeskuses aadressil Sõpruse tee 5, 74001 Viimsi. FVTAl on õigus treeninguid läbi viia teistes asukohtades, andes sellest eelnevalt õpilastele teada.

2 ÕPPEMAKS JA TASUMINE

2.1 Õppemaksu arvestatakse kuupõhiselt, võttes arvesse treeningkordade arvu. Üks treeningkord kestab 45-60 minutit.

2.2 Sisehooaja (Viimsis 01.09.16-11.06.17 ja Rocca al Mares 01.09.16-18.06.17) õppemakse arvestatakse järgnevalt:

2.2.1 Treening 1 kord nädalas – 60 eurot ühe kuu kohta;
2.2.2 Treening 2 korda nädalas – 105 eurot ühe kuu kohta;
2.2.3 Treening 3 korda nädalas – 140 eurot ühe kuu kohta;
2.2.4 Treening 4 korda nädalas – 165 eurot ühe kuu kohta.

2.3 Juunikuu sisehooaja õppemaks (Viimsis kuni 11.06.2017 ja Rocca al Mares kuni 18.06.2017) on 10 eurot ühe treeningkorra eest. Kui lapsevanem/eestokstja ei teavita FVTA-d e-posti teel aadressil info@tenniseakadeemia.ee enne 1. juunit lapse puudumisest treeningutelt juunikuus, on lapsevanem/eestkostja kohustatud tasuma juunikuu sisehooaja õppemaksu. Kui lapse puudumisest treeningust teavitatakse e-posti teel info@tenniseakadeemia.ee ette vähemalt 24 tundi enne treeningu algust, arvestatakse vastava treeningu tasu maha jooksva kuu õppemaksust.

2.4 Välishooajal (Viimsis 12.06-31.08.17 ja Rocca al Mares 19.06-31.08.17) on õppemaks 10 eurot ühe treeningkorra eest. Välishooaja treeningud toimuvad välishooaja graafiku alusel. Kui lapse puudumisest treeningust teavitatakse e-posti teel info@tenniseakadeemia.ee ette vähemalt 24 tundi enne treeningu algust, arvestatakse vastava treeningu tasu maha jooksva kuu õppemaksust.

2.5 Õppemaks tasutakse MTÜ Tenniseakadeemia pangakontole nr. EE642200221055050473 Swedpangas sisehooajal iga jooksva kuu 10. kuupäevaks ja välishooajal iga järgneva kuu 10. kuupäevaks vastavalt esitatud arvetele. Arve mittesaamine ei vabasta ühelgi juhul liikmetasu maksmise kohustusest, kuna tasu suurus on õpilase jaoks etteaimatav ja õpilane peab teadma tasude suurust tulenevalt liikmelepingust.

2.6 Pearaha mittekinnitanud lastel on õppemaks 10% kõrgem (võrreldes käesoleva lepingu p-des 2.2 ja 2.3 esile toodud õppemaksust või FVTA poolt määratud õppemaksust). Lapse pearaha kinnitamise kohta saadab FVTA vastavasisulise info e-kirjaga.

2.7 Juhul, kui ühest perekonnast liitub FVTAga mitu last, on teise ja iga järgneva lapse õppemaks 10% soodsam määratud õppemaksumääradest. Soodustust arvestatakse madalama õppemaksuga lapse õppemaksust.

2.8 Juhul, kui lapse puudumisest treeningult teavitatakse välishooajal vähemalt 24 tundi enne vastava treeningu algust e-posti teel aadressil info@tenniseakadeemia.ee, siis antud treeningkorra tasu arvestatakse maha jooksva kuu õppemaksust.

2.9 FVTA-l on õigus õppemaksu ühepoolselt muuta, teavitades sellest ette 30 päeva e-posti teel.

2.10 FVTA on registreeritud erahuvikoolina, seega saab õppemaksult taotleda tulumaksu tagastamist.

2.11 Õpilase väljaarvamisel FVTAst olenemata väljaarvamise alusest õpilase tasutud õppemaksu ei tagastata.

2.12 Õpilase puudumine treeningult ei ole aluseks õppemaksu tagastamiseks. Õpilasele tagastatakse 50% jooksva kuu õppemaksust juhul, kui õpilane puudub treeningutelt järjest üle 3 nädala (21 päeva) haiguse tõttu ning õpilane või lapsevanem esitab FVTAle vastavasisulise teatise ning arstitõendi e-posti aadressil info@tenniseakadeemia.ee. Tagastamine toimub tasaarvestusena järgmise kuu õppemaksu arvelt.

2.13 Võimalusel saab FVTAlt taotleda asendustreeninguid juhul kui puudumisest on teavitatud eelnevalt ette emaili teel info@tenniseakadeemia.ee. Asendustreeninguid on võimalik järgi teha 30 päeva jooksul puudutud treeningust või järgneval koolivaheajal sisehooaja lõpuni.

2.14 Õppemaksu maksmisega viivitamise korral on FVTAl õigus nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.

2.15 Kui õpilasel on kohustus tasuda FVTAle üheaegselt liikmelepingust tulenevaid erinevaid summasid, kaetakse kohustuste täitmiseks tehtud maksetest esimeses järjekorras tasude sissenõudmiseks tehtud kulutused, teises järjekorras muud kohustused (s.h viivised) ja viimases järjekorras põhinõuded (s.h õppemaks).

3 POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 FVTA kohustub pakkuma õpilasele tema tasemerühmale vastavat tenniseõpet. Tasemerühm määratakse jooksvalt treeningutel osalemisel.

3.2 Õpilasel ja lapsevanemal on õigus esitada FVTA direktorile õppetöö korralduse ja treenerite tegevuse kohta kirjalikke kaebusi ja ettepanekuid, millele direktor on kohustatud vastama ühe kuu jooksul nende laekumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või soovi korral suuliselt.

3.3 Lapsevanemal on õigus taotleda õpilase tasemerühma ja treeningtundide arvu muutmist, esitades see soov kirjalikult treeneri kaudu FVTA direktorile. Direktor, võttes arvesse treenerite arvamust, vastab taotluse esitanud lapsevanemale kirjalikus või suulises vormis ühe kuu jooksul taotluse saamisest. Kui taotlust ei rahuldata, esitab direktor põhjenduse.

3.4 Õpilane või lapsevanem on kohustatud FVTAd viivitamatult kirjalikult teavitama elukoha või sidevahendite (telefon, e-posti aadress) muutumisest. Jooksvalt tuleb FVTAd/treenerit teavitada treeningult puudumisest.

3.5 Õpilane kohustub järgima FVTA juhtkonna ning treenerite korraldusi ja suhtuma tema valduses olevasse inventari heaperemehelikult. Õpilane kohustub treeningute ruume kasutama vastavalt seal ette nähtud eeskirjadele. Lapsevanem või eestkostja kohustub hüvitama tema lapse/eestkostetava poolt tema lapse/eestkostetava valduses olevale inventarile ja treeningruumidele tahtlikult tekitatud kahju eest.

3.6 Lapsevanem kohustub lapse püsiaja loobumisest teavitama e-posti teel aadressil info@tenniseakadeemia.ee. Püsiaeg loetakse lõppenuks järgneva kuu 1. kuupäevast.

4 ÕPILASE VÄLJAARVAMINE FVTA-ST

4.1 Õpilasel on igal ajal õigus astuda välja FVTAst. Õpilase väljaarvamine FVTAst toimub kirjaliku avalduse tegemisega õpilase lapsevanema poolt e-posti teel. Sellisel juhul loetakse pooltevaheline liikmeleping lõppenuks ning õpilane välja arvatuks avalduse FVTAle laekumise päevale järgneva kuu 1. kuupäevast.

4.2 FVTAl on õigus liikmeleping lõpetada ilma etteteatamiseta kahe kuu õppemaksu maksmata jätmise korral või muude oluliste rikkumiste puhul, lisaks kasutada muid seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid (sh, kuid mitte ainult loovutada nõue kolmandatele isikutele (nt inkassoettevõtjatele).

4.3 FVTAl on õigus liikmeleping ühepoolselt lõpetada ning õpilane välja arvata ilma etteteatamiseta, kui õpilane rikub treeningu ruumides kehtestatud sisekorraeeskirju või korduvalt eirab juhtkonna või treenerite antud korraldusi. Sellisel juhul loetakse liikmeleping lõppenuks liikmelepingu ülesütlemise avalduse tegemise päevast.

5 LÕPPSÄTTED

5.1 Leping jõustub õpilase lapsevanema või eestkostja poolt avalduse kinnitamisel ning isikuandmete edastamisel FVTA veebikeskkonnas. Liikmeleping kehtib tähtajatult.

5.2 Lepingu lõppemisel on õpilane kohustatud kahe nädala jooksul tagastama FVTAle õpilase kasutusse antud varustuse.

5.3 Lepingut on võimalik muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, arvestades käesoleva lepingu p-s 2.9 toodud erisusi õppemaksu muutmise osas.

5.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, FVTA põhikirjast ja FVTA poolt kehtestatud eeskirjadest.

5.5 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.

5.6 Leping jõustub allkirjastamise hetkest ja kehtib tähtajatult. Kui kumbki pool ei teata kirjalikult lepingu lõpetamisest, pikeneb leping automaatselt ühe (1) aasta kaupa.

Trenn

sees/väljas?

-->

Märgin lapse

puuduma